สปดาห์บริสุทธ์ 2561

ฃีรี่ฃ์เกี่ยวกับ การครอบครอง การตาย การรับใช้ และการแฟ้นชีบ